Наянбуу Сэлэнгэ
Төрийн удирдлагын доктор (Ph.D), Системийн шинжээч