Чойжавын Баатар
Монгол улсын түүхэнд анхны "Засгийн бүрэн эрхт төлөөлөгчөөр ажиллаж байв. Мэргэжлийн чиглэлээр дурсамж дурьдатгалын 10 гаруй ном бичиж, төдий тооны ном сурах бичиг гарын авлагыг хянан тохинуулжээ.