Л.Хостэнгис
Улсын тэргүүний 20-р дунд сургуулийн 10д ангийн сурагч