Ж.Хорлоо
Сургуулийн өмнөх боловсролын шинэчлэл ТББ-ын тэргүүн, боловсрол судлалын магистр.