Майкл Сандэл
Харвардын их сургуулийн Аннэ.Т,Робэрт М.Бассын нэрэмжит професссор юм.