Анне Франк
Нацистуудын хавчлага дор нуугдаж байсан амьдралаа тэмдэглэлийн дэвтэр хөтөлдөг еврей охин байв.